RPO
Bliższe informacje na stornie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl

Poziom dofinansowania:

 1. W przypadku zastosowania rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych maksymalna wielkość dofinansowania wynosi:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70% wydatków kwalifikowanych,
  • średnie przedsiębiorstwa – do 60% wydatków kwalifikowanych,
 2. Kwota wsparcia:
  • Minimalna kwota wsparcia – 10 tys. PLN
  • Maksymalna kwota wsparcia :
  – mikro i małe przedsiębiorstwa – 800 tys. PLN
  – średnie przedsiębiorstwa – 1,2 mln PLN

Maksymalna kwota wsparcia w przypadku projektów wykazujących wyższy poziom innowacyjności:
– projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 4 lata – 2 mln PLN,
– projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata do 5,6 mln PLN dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, a w przypadku średnich przedsiębiorców do 4,8 mln PLN.

Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu wg Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP na lata 2007-2013 :
– inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii,
– inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych   i komunikacyjnych (ICT),
– inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa,
– inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,

– inwestycje z zakresu zarządzania jakością,
– tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych, np. poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm,

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w szczególności:
– prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 6 m-cy, licząc do dnia złożenia wniosku.

Konkursy mają  charakter zamknięty i polegają  na ocenie wniosków o dofinansowanie w procedurze standardowej.
Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu w danym konkursie.